Newsy serwisu

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez portal gry-dladzieci.pl z siedzibą w Rakowie, zwanym dalej Organizatorem.

2.      Fundatorem nagród w konkursie jest stacja teleTOON+ i CYFRA+.

3.      Konkurs rozpoczyna się 9 lipca 2012 roku. i trwa do 20 lipca 2012 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej www.gry-dladzieci.pl.

4.      Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Administratorzy Serwisu i członkowie ich rodzin nie mogą przystąpić do konkursu.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

1.      W konkursie mogą zabrać udział użytkownicy serwisu gry-dladzieci.pl za zgodą rodziców bądź opiekunów jeśli nie są osobami pełnoletnimi oraz wszyscy inni gracze.

2.      Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu.

3.      Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie ujawnione na stronie portalu

gry-dladzieci.pl.

4.      Przystąpienie do konkursu oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania

niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

 

1.      Aby wziąć udział w konkursie, użytkownik musi napisać, w jaki sposób spędza aktywnie czas wolny z przyjaciółmi. Wypowiedź nie powinna przekraczać pięciu zdań.

2.      Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy konkurs@kiddomedia.pl W treści maila należy podać swoje imię, nazwisko, wiek. W tytule maila należy wpisać „Konkurs wakacyjny”.

 

§ 4

NAGRODY

 

1.      Nagrodami w konkursie są:  pierwsza nagroda: namiot dwuosobowy, druga nagroda: lornetka oraz nagrody pocieszenia: pięć pendrive’ów.

2.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, z przyczyn niezależnych od niego, do zmiany nagród na inne, o zbliżonej wartości.

3.      Nagrodarzeczowanie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.      Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

1.      Spośród nadesłanych prac, jury konkursowe wybierze siedem najlepszych i przyzna odpowiednio nagrody: pierwszą, drugą i pięć nagród pocieszenia.

2.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie portalu gry-dladzieci.pl do dnia 25 lipca 2012. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej również mailowo.

3.      Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania swoich danych, na które zostanie wysłana nagroda (imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) w terminie 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego zwycięstwo w „Konkursie wakacyjnym”. Nagrody przepadają w sytuacji nie przesłania danych do wysyłki w określonym terminie, podania przez uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.

4.      Nagrody zostaną wysłane laureatom na koszt sponsora nagród Pocztą Polską, na adres podany przez uczestnika konkursu, w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej, poczty

internetowej, i firm kurierskich oraz działanie lub zaniechanie Uczestników.

 

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

2.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Dodany przez Admin Odsłon: 1284

Kategorie